skip to Main Content

 

Vedtægt for Nyborg Teaterforening oprettet i henhold til lov nr. 519 af 21. juni 2005. I lov om teatervirksomhed.

§1.
Teaterforeningens navn er Nyborg Teaterforening. Dens hjemsted er Nyborg Kommune.

§2.
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer, med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.

Teaterforeningen kan samarbejde med kulturudvalget i Nyborg kommune.

§ 3.
Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger. En del billetter skal dog være til rådighed i løssalg.

Der kan rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne.

Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.
Foreningen skal tilstræbe alsidighed i repertoire inden for rammerne af de producerende teatrets tilbud. Foreningen oppebærer indtægter ved abonnementstegning, anden form for billetsalg og offentlige tilskud.

§ 5.
Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§ 6.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt. Bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3 henholdsvis 4 medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Nyborg Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.
§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den kan om fornødent fastsætte sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 8.
Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Regnskabet revideres på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinjer for tiden § 25 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 af statsautoriseret revisor eller anden godkendt revision.
§ 9.
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den sidst afviklede sæson.
Afstemningen skal ske mundtligt, medmindre en af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller ugeavis med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og tid.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:
1.                   Valg af dirigent.
2.                   Formanden aflægger beretning.
3.                   Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for den
                        nye sæson,herunder forslag til fastsættelse af kontingent og abonnements- og løssalgspriser.
4.                   Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
5.                   Valg af bestyrelse og suppleanter.
6.                   Valg  af revisor.
7.                   Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 10.
Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningens hjemkommune forinden udlodning kan finde sted.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. april 2010

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2010.

Back To Top