Sekretær:
Jesper Hee Andersen,                   Mobil nr. 21 37 32 01
E-mail: nyborgteaterforening@gmail.com

Kasserer:
Finn Turk

Webadministrator:
Martin Stenmann

Johan Pohlmann

Birgitte Haugbøl

Anne Lauridsen

Claus Roed

Mette Ulrik Andersen

 

Billetbestilling og billetsalg:
Jesper Hee Andersen                   Mobil nr. 21 37 32 01
E-mail: nyborgteaterforening@gmail.com

TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 26.FEBRUAR 2018

ÅRSBERETNING SÆSON 2016/17 FOR NYBORG TEATERFORENING
Nyborg teaterforening består af 257 medlemmer + 2 støttemedlemmer.

Teaterforeningen fgennemførte følgende 4 abonnementsforestillinger i sæson 2016/17:

·         MIN FAR – 7. oktober 2016                                                      322 deltagere

·         STOR STÅHEJ – 26. november 2016                                     288 deltagere

·         VREDE – 3. marts 2017                                                             268 deltagere

·         DEN POLITISKE KANDESTØBER – 1. april 2017               350 deltagere

Og uden for abonnement forestillingerne:

·         Hodja fra Pjort – 3. februar 2017 (familieforestilling)            376 deltagere

·         Sønck en gang, Vindinge landsbycenter – 11. oktober 2016     25 deltagere

·         Sønck en gang, Egeparken – 1. marts 2017                                  40 deltagere

·         Sønck en gang, KinoVino – 7.maj 2017                                         26 deltagere

I alt i sæsonen besøgte 1.695 gæster Nyborg teaterforening.

Ved sæsonstart blev vi oplyst om, at ombygningen af Bastionen ikke blev klar til vores første forestilling, ” MIN FAR ”, som skulle spille den 7. oktober 2016. Vi måtte flyttes ud i Nyborg idrætscenter, hvor Nyborg kommune påtog sig den udgift, det var at bygge hallen op med scene og lys og hvad, der nu skulle til. Opgaven til opbygningen blev lagt i hænderne på NGIF Koncertudvalget, som sammen med scenefolk fra Folketeatret fik lavet det rigtig godt. Nyborg idrætscenter sørgede for at betjene teatergæsterne rigtig godt både med pausedrik og garderobeforhold, så det blev alt i alt en rigtig fin løsning.
Det samme blev så gentaget, da Bastionen igen måtte fortælle, at ombygningen ikke var færdig, og det derfor ikke blev muligt at spille forestillingen STOR STÅHEJ den 26. november 2016. Derfor måtte vi igen benytte i Nyborg idrætscenter.

At skulle flytte planlagte forestillinger, gav jo lidt anderledes opgaver: både med at underrette publikum/medlemmer, ændre i plakater og annoncering og naturligvis en del møder med teatrets teknikere osv., men alt i alt lykkedes det, og vi blev atter godt modtaget af vores publikum.
Og alle vores samarbejdspartnere udførte et super godt stykke arbejde, så det kunne fungere så godt, som det gjorde. Og Nyborg kommune påtog sig udgiften til opbygningen endnu engang, da den ombygningsplan, som Nyborg kommune havde lavet for Bastionen, endnu engang blev forsinket.

Teaterforeningen var så klar til at komme tilbage på Bastionen til familieforestillingen ”Hodja fra Pjort” den 3. februar 2017. Denne forestilling lavede vi i samarbejde med Nyborg Bibliotek.
Vi blev desværre lidt overraskede over, at der var flere ting, der ikke var helt i overensstemmelse med det, som vi havde planlagt efter og fået godkendt vores salsopstilling til, og dermed havde solgt billetter efter.
Men her havde Bastionen ikke taget den nødvendige kontakt til os, så det gav os atter en del ekstra arbejde med at flytte rundt på det publikum, som havde købt billetter.

Vi fik det løst i situationen, men måtte herefter bede forvaltningen om, at der ikke blev ændret i teaterforeningens opstilling, idet vi jo havde solgt billetter til sæson 2016/17 efter den plan som var godkendt. Vi påpegede, at skulle der være brug for rettelser, så skulle vi informeres og tages med på råd.

De 2 sidste forestillinger Vrede og Den politiske Kandestøber fik vi gennemført på Bastionen uden de store lokalemæssige udfordringer.

Teaterforeningen har også i sæson 2016/17 lavet mindre forestillinger i samarbejde med aktivitetscentre i Nyborg kommune; men ikke så mange som vi tidligere har gjort, da arbejdet omkring Bastionen har taget meget af vores tid.
Men det blev dog til et besøg på Vindinge Plejecenter og på Egeparkens aktivitetscenter (incl. Tårnparkens beboere) med forestillingen ”Sønck en gang. Det har altid været en stor glæde at komme ud til en målgruppe, som ikke selv kan komme i teatret, og der har været et godt samarbejde med de frivillige hjælpere på centrene.

Vi lavede også et åbent arrangement med ”Sønck en gang” i KinoVino. Her var vi lidt sent ude, men der var dog 26, der fik en god søndag eftermiddag ud af det.

Teaterforeningen er jo fortsat i gang med sæson 2017/18, som er vores 40. sæson. Vores jubilæumsprogram er blevet taget godt imod, og medlemstallet til denne sæson er oppe på 273 medlemmer.
De første 3 forestillinger har haft et besøgstal på i alt 958 deltagere, og så mangler vi forestillingen LIVA og familieforestillingen Peter Pan, som vi laver i samarbejde med Nyborg bibliotek.

Set i lyset af de mange kulturelle tiltag, der er i Nyborg kommune, syntes jeg, at Teaterforeningen har klaret sig nogenlunde igennem.
Jeg lavede i oktober 2017 en lille optælling af aktiviteter på Bastionen.

Den viste, at der i efteråret 2017 var gennemført i alt 32 arrangementer fordelt på:

·         Bastionen (Nyborg kommune)                              20 arrangementer

·         Biblioteket (Nyborg kommune)                              4 arrangementer

·         Nyborg kulturfæstning (Nyborg kommune )        1 arrangement

·         Jimbo Julerock                                                           1 arrangement

·         NGIF Koncertudvalget                                              1 arrangement

·         Sammus                                                                       1 arrangement

·         Muzirkus                                                                     1 arrangement

·         DR P4Fyn                                                                   1 arrangement

·         Nyborg Teaterforening                                            2 arrangementer,

Det blev således til i alt 25 arrangementer, som blev afholdt af Nyborg Kommune og de kommunale institutioner, som dermed via kommunekassen kunne sikre arrangementets økonomi. Når jer ser på program for foråret 2018 er Bastionen (Nyborg kommune) ude med lige så mange aktiviteter.
Jeg syntes måske, at det bør give anledning til stille spørgsmål ved, om det var Nyborg kommunes ide med selv at stå for aktiviteterne i huset.

Teaterforeningen har da haft lidt rynker i panden over den pris, der fremover skal betales for af benytte Bastionen. Foreningen har derfor haft sendt en ansøgning til Nyborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om at få støtte fra den store kulturkonto med det formål at få dækket noget af den højere pris (næsten 13.000 pr gang for brug af huset), der nu skal betales, når Teaterforeningen skal bruge huset til teaterforestillinger.
Vi søgte om 50.000 kr., og vi brugte samme begrundelse, som Nyborg kommunale ungdomsskole brugte i deres ansøgning om støtte til den højere husleje. Ungdomsskolen søgte om 40.000,- og fik  40 .000 kr. . mens Teaterforeningen fik afslag på sin ansøgning.
Jeg vil lige bemærke, at teaterforeningen ikke tidligere har hverken søgt eller fået kommunalt tilskud.

Teaterforestillingerne for sæson 2018/19 har bestyrelsen også fået på plads.
Vi syntes, det er et flot program, som vi kan byde på til den kommende sæson, hvor vi præsenterer følgende forestillinger:

·         Peer Gynt – 6. oktober 2018

·         I sidste øjeblik – 17. november 2018

·         Glemmer du.. – 9. februar 2019

·         Emil fra Lønneberg ’ 1. februar 2019      – familieforestilling i samarbejde med Nyborg bibliotek

·         Mød mig på Cassiopeia – 22. marts 2019

Derudover planlægger vi til september 2018 et samarbejde med KinoVino om ”Bridge over troubled water”, som er musikforestilling om Simon & Garfunkel. Her mangler vi lige at få datoen endelig på plads.

 

Til slut vil jeg takke teaterforeningens samarbejdspartnere:

·         Vores revisor Ernst & Young, ved Peter Ejlersen

·         NGIF Koncertudvalget, som stiller med frivilligt mandskab til opstilling af regi

·         Nyborg Bibliotek

·         KinoVino

·         Bastionen

·         Aktivitetscentrene i Nyborg kommune

·         Bureauet Nyborg

·         billetten.dk

– Og ikke mindst vores medlemmer, som støtter op om de aktiviteter vi har – og giver os både ris og ros, så vi kan prøve at blive bedre!

Stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.
Det har i det sidste år indimellem været en noget turbulent periode, vi sammen har været igennem med omlægningen og renovering af Bastionen.

Nyborg den 26. februar 2018

Girly Winther

Formand

 

 

Vedtægt for Nyborg Teaterforening oprettet i henhold til lov nr. 519 af 21. juni 2005. I lov om teatervirksomhed.

§1.
Teaterforeningens navn er Nyborg Teaterforening. Dens hjemsted er Nyborg Kommune.

§2.
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer, med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.

Teaterforeningen kan samarbejde med kulturudvalget i Nyborg kommune.

§ 3.
Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger. En del billetter skal dog være til rådighed i løssalg.

Der kan rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne.

Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.
Foreningen skal tilstræbe alsidighed i repertoire inden for rammerne af de producerende teatrets tilbud. Foreningen oppebærer indtægter ved abonnementstegning, anden form for billetsalg og offentlige tilskud.

§ 5.
Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§ 6.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt. Bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3 henholdsvis 4 medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Nyborg Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.
§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den kan om fornødent fastsætte sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 8.
Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Regnskabet revideres på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinjer for tiden § 25 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 af statsautoriseret revisor eller anden godkendt revision.
§ 9.
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den sidst afviklede sæson.
Afstemningen skal ske mundtligt, medmindre en af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller ugeavis med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og tid.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:
1.                   Valg af dirigent.
2.                   Formanden aflægger beretning.
3.                   Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for den
                        nye sæson,herunder forslag til fastsættelse af kontingent og abonnements- og løssalgspriser.
4.                   Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
5.                   Valg af bestyrelse og suppleanter.
6.                   Valg  af revisor.
7.                   Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 10.
Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningens hjemkommune forinden udlodning kan finde sted.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. april 2010

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2010.